Raspberry Pi SSH設定

環境

・クライアント(192.168.10.10):Ubuntu
・サーバー(192.168.10.50):Raspbian
・サーバー側ではOpenSSHが動作中 ・公開鍵認証にする

クライアント側

接続の確認

ssh pi@192.168.10.50

公開鍵・秘密鍵の生成

ssh-keygen

公開鍵をサーバー側に転送

scp ~/.ssh/id_rsa.pub pi@192.168.10.50:

パーミッションの変更

sudo chmod 700 ~/.ssh

サーバー側

公開鍵設定

cat id_rsa.pub >> authorized_keys

mkdir .ssh
mv authorized_keys /home/pi/.ssh

パーミッションの変更

sudo chmod 600 /home/pi/.ssh/authorized_keys

sshd_config」の編集

sudo nano /etc/ssh/sshd_config
RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
AuthorizedKeysFile /home/pi/.ssh/authorized_keys

SSHを再起動

sudo /etc/init.d/ssh restart

クライアント側

「.ssh/config」の編集

Host raspi
    HostName 192.168.10.50
    User pi
    IdentityFile ~/.ssh/id_rsa

確認

ssh raspi